Mathijsen & Weijs Notarissen

Hypotheekakte

Het recht van hypotheek wordt gevestigd bij notariële akte, gevolgd door de inschrijving van een afschrift (gewaarmerkte kopie) van deze akte bij het kadaster.
Hypotheekrechten kunnen worden gevestigd op onroerende zaken (grond, huis, appartementsrecht).
Met de hypotheekakte wordt uw huis in onderpand gegeven aan de geldverstrekker (bank) om de bank de zekerheid te geven dat zij het door haar geleende geld weer terug krijgt.
Bij betalingsproblemen heeft de bank dan het recht altijd bij voorrang, dus vóór eventuele andere schuldeisers, uw schuld aan de bank op uw huis te verhalen.
Hiertoe kan dan, indien nodig, uw huis in het openbaar worden verkocht.
De bank wil de achterstallige rente, boeten en de extra kosten die zij maakt, bovenop uw hypotheekschuld, tevens met voorrang kunnen verhalen. Daarom wordt in iedere hypotheekakte naast de hoofdsom ook een extra bedrag (vaak 40% tot 60% van de hoofdsom) vermeld.
U bent dit bedrag niet schuldig, het geeft alleen een extra zekerheid (voorrang) voor de bank. Er kan nooit meer worden verhaald dan u in feite bent verschuldigd.

Er zijn twee hypotheekvormen te onderscheiden:

Hogere inschrijving

In de hypotheekakte is het bedrag opgenomen waarvoor het recht van hypotheek wordt verleend.
Dit bedrag kan gelijk zijn aan het bedrag van de geldlening maar u kunt ook kiezen voor een hoger hypotheekbedrag.
Als u in de toekomst meer zou willen lenen, bijvoorbeeld voor een verbouwing, hoeft u niet naar de notaris en brengt dat dus minder kosten met zich mee.

Hypotheekbedingen

De bank is erbij gebaat dat uw huis zijn waarde blijft behouden. Om waardevermindering te voorkomen worden in de hypotheekakte de o.a. de volgende bedingen opgenomen:

Pandrechten

Naast het recht van hypotheek zullen er meestal ook pandrechten worden gevestigd.
Pandrechten zijn te vergelijken met hypotheekrechten en kunnen o.a. worden gevestigd op de roerende zaken die bij uw huis horen (bijv. dakpannen, wastafels, keukenapparatuur), op een eventuele schade-uitkering, de tegoeden op een beleggingsrekening of de rechten uit een polis van levensverzekeringsuitkering.
Dit geeft de bank extra zekerheid voor de terugbetaling van de schuld.

Doorhaling hypotheekrecht

De bank kan het hypotheek- en pandrecht opzeggen. Door opzegging van het hypotheek- en pandrecht eindigt het recht van de bank om uw huis en de verpande zaken in het openbaar te verkopen.
Dit zal meestal pas gebeuren indien de bank niets meer van u te vorderen heeft.
De notaris zorgt voor de doorhaling (royement) van het hypotheekrecht bij het kadaster.
Dit gebeurt door middel van een notariële akte van doorhaling (royementsakte).

Echtelijke woning

Indien er sprake is van de echtelijke woning is in de wet een bescherming ingebouwd voor gehuwden en geregistreerde partners.
Deze bescherming houdt in dat de ene echtgenoot of partner geen hypotheekrecht op de echtelijke woning kan vestigen zonder toestemming van de andere echtgenoot of partner.
Daarbij maakt het geen verschil of er sprake is van gemeenschap van goederen of huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden.

Renteaftrek

De door u betaalde hypotheekrente van leningen gebruikt voor financiering of verbouwing van de eigen woning (de woning die dient als hoofdverblijf) kan afgetrokken worden van de belasting.
De kosten van een verbouwing moeten aangetoond kunnen worden door middel van bonnetjes.
Overige kosten die aftrekbaar kunnen zijn, zijn o.a. de afsluitprovisie, kosten voor de nationale hypotheekgarantie, taxatiekosten en de notariskosten welke betrekking hebben op de hypotheekakte.
Is de hypothecaire lening of een gedeelte ervan gebruikt voor consumptieve bestedingen (aankoop auto, aflossing krediet enz.) dan is de rente over (dat deel van) de lening niet aftrekbaar voor de belasting.
De renteaftrek is beperkt tot een periode van dertig jaar.

De bijleenregeling

Indien u de overwaarde van uw oude woning bij aankoop van een nieuwe woning niet gebruikt voor de financiering van de aankoop of de verbouwing van de nieuwe woning is de rente van de hypothecaire lening voor het gedeelte ter grootte van de overwaarde niet aftrekbaar van de belasting.

Dr. Poelsstraat 10 - 5802 AX Venray - T: 0478-586100

© 2006 Flyers Internet Communicatie
@_FOOTER_EXTENSION_@